MazakHyper Quadrex 200/250 MSY (12 Stationen)
MP 420/620/625/6200/6250 (12 Stationen)