MazakHyper Quadrex 200 MSY
MP 420/620/625/6200/6250 (12 Stationen)